{ioaZv `m-K-hX k]v--Xm-lw

ABOUT

ME!

tIcf¯nepS\ofhpw, hntZi cmPy§fnepw, temI¯n Xs¶ BZyambn

Zriymhnjv--IcWt¯mSpIqSn \nch[n k]vXml§Ä, cmambW \hml§Ä, `KhXvKoX Úm\bÚw F¶nh \S¯nb `mKhX bÚmNmcy\mWv {_Ò{io at\mlÀ KucZmkv. `mKhXt¯bpw, `KhXv--KotXbpw ASnØm\am¡n kv--IqÄ, tImtfPpIÄ, Coporate Companies F¶nhnS§fn \nch[n skan\mdpIÄ \S¯nbn«pïv. B²ymßnI ]cambpw, ssZ\Zn\ PohnX¯nepw D¶X hnPbw ssIhcn¡phm³ Ct±lw Counselling sImSp¡mdpïv. temIw apgph³

k\mX\[À½s¯ Gähpw DXv--Irjv--Tamb coXnbn {]Ncn¸n¡p¶ International Society for Krishna Consciousness sk{I«dnbpw IpS¸\¡p¶v t£{X¯nse aTm[n]XnbpamWv.

 
 
 

ISKCON Thiruvananthapuram​,

Near Krishibhavan, MLA Road,

Kudappanakunnu, Peroorkada

Thiruvananthapuram - 695 043

Tel: +91 97 47 14 82 54

manohargaura108@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon